هکر رشد (GrowthHacker)کیست؟ چر ا استارتاپ ها به هکر رشد نیاز دارند؟

استاندارد

برای استارتاپ ها پیدا کردن چنین فردی بسیار مشکل است چون واقعا نمیدونن چه کسی و با چه مهارت و تخصصی برای این کار مناسب است. خیلی از اونها به اشتباه سراغ بازاریاب ها میروند . اما بازاریاب ها برای این مسئولیت مناسب نیستند. بعد از اینکه استارتاپ ها موفق شدند از مرحله همخوانی محصول- بازار (Product-Market Fit) عبور…